Üye Girişi

 • ADI KÜÇÜK GURURU BÜYÜK PROJE

  ADI KÜÇÜK GURURU BÜYÜK PROJE

 • ADANA SIFIRBİR'E KAVUŞTU

  ADANA SIFIRBİR'E KAVUŞTU

 • NOBEL ÖDÜLLÜ STIGLITZ ADANA’DA

  NOBEL ÖDÜLLÜ STIGLITZ ADANA’DA

 • ÇUKUROVA GİAD CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINDA

  ÇUKUROVA GİAD CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINDA

 • ÇUKUROVA GİAD FATİH TERİM'İ KONUK ETTİ

  ÇUKUROVA GİAD FATİH TERİM'İ KONUK ETTİ

 • EFSANE BAŞKANLAR ADANA'DA BELEDİYECİLİĞİ ANLATTI

  EFSANE BAŞKANLAR ADANA'DA BELEDİYECİLİĞİ ANLATTI

 • HAYALİMDEKİ ADANA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

  HAYALİMDEKİ ADANA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

 • SCHRÖDER, ÇUKUROVA GİAD İLE ADANA'DA

  SCHRÖDER, ÇUKUROVA GİAD İLE ADANA'DA

 • ÇUKUROVA GİAD, KRİZ KAHİNİ ROUBINI'YI KONUK ETTİ

  ÇUKUROVA GİAD, KRİZ KAHİNİ ROUBINI'YI KONUK ETTİ

 • 'HAİN PLAN DEMOKRASİYLE BOZULDU'

  'HAİN PLAN DEMOKRASİYLE BOZULDU'

 • YERLİ OTOMOBİL İÇİN ADANA ÇAĞRISI

  YERLİ OTOMOBİL İÇİN ADANA ÇAĞRISI

 • STRAW ÇUKUROVA GİAD'IN KONUĞU

  STRAW ÇUKUROVA GİAD'IN KONUĞU

 • ÇUKUROVA GİAD SURİYE SINIRINDA

  ÇUKUROVA GİAD SURİYE SINIRINDA

Önceki Sonraki

Tüzük

Derneğin Adı ve Merkezi :
Madde 01: Derneğin adı, ÇUKUROVA GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ'dir. Kısa adı ÇUKUROVA GİAD'dır. Derneğin genel merkezi ADANA'dadır ve şubesi yoktur
Derneğin Amacı :
Madde 02: Derneğin amacı; T.C. Anayasanın öngördüğü prensiplere ve Atatürk ilkelerine uygun olarak faaliyet göstererek, bölgesel kalkınma yoluyla top yekün kalkınmayı; Teknolojik gelişmeye katkıda bulunarak, yüksek teknolojiye ulaşabilmek için teknoloji transferlerine sağlamaya çalışan ve risk sermayesi için gerekli altyapıyı hazırlamayı, Yabancı sermayesi için gerekli altyapıyı hazırlamayı, Yabancı sermaye ile ortaklıklar yaparak ulusal firmalarımıza uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmayı, ülke menfaatleri çerçevesinde topluma yararlı olmayı; Ulusal çıkarlarımıza uygun çağdaş ve demokratik Ülkelerin aynı paraleldeki meslek kuruluş ve diğer örgütleri arasında dünya çapındaki dostluk ve iletişimler kurmak yoluyla uluslararası anlayış, iyi niyet, barış ve işbirliği olgusunu geliştirmeyi amaçlayan Çukurovalı Genç İşadamları olarak hizmet vermektedir.
DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI
MADDE 3
Dernek  amacını gerçekleştirmek için;
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli seminer, konferans, toplantı, gösteri, gezi ve sergiler düzenleyebilir, bilimsel araştırma ve çalışmalar ile bunların yayımları faaliyetinde bulunabilir, Üyelerin ya da anlaşma yaptığı kişilerin ülkeye yararlı olacak telif tercüme eserlerini basabilir, bunlarla ilgili telif ücretlerini ödeyebilir, çeşitli konularda ulusal ya da uluslararası düzeyde üyeleri, kent yada ülke yararına bilimsel yarışmalar düzenleyebilir, ödüller verebilir, burslar verebilir, başta web sayfası olmak üzere her türlü bilişim ve iletişim teknolojisine dayalı platform kurabilir, arşiv oluşturabilir, kültürel, ticari ve sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi için eğitim seminerleri, plan ve proje yapar ve yaptırır, yurt içi ve yurt dışında fuar ve kongre düzenleyebilir veya düzenlenen organizasyonlara katılabilir, bunların gerçekleştirilmesi konusunda yarışma açabilir, yardım amacıyla piyango, balo, vs. sosyal faaliyetlerde bulunabilir, şartlı ya da şartsız bağış kabul etmek, gerekli izinleri almak kaydıyla dernek tüzel kişiliği adına gerekli gayrimenkul ve malları satın almak, her türlü ayni hakka sahip olmak, gerekirse ipotek tesis etmek, kiralamak, kullanım hakkını almak ya da işletmek, sahip olduğu ya da olacaklarını kiraya vermek, lokal ve diğer sosyal tesisler açmak, işletmek, kredi almak, borçlanmak için her türlü hukuksal eylem ve işlemi yapabilir,
iktisadi işletmeler kurabilir, mevzuatta belirtilen izinleri almak, bildirimleri yapmak kaydıyla uluslararası etkinliklerde bulunabilir, yurtdışında şube açabilir ve organizasyonlara üye olabilir, özel ve resmi kurumlarla işbirliği kurabilir, vakıf kurabilir, amacına uygun olarak benzer dernekler ile karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma içinde olabilir ve bu dernekler ile ülke içinde ve dışındaki amacına uygun kurulmuş ve kurulacak federasyon ve konfederasyonlar ile dernek, kuruluş ve organizasyonlara kurucu üye ve üye olabilir, faaliyetlerine katılabilir, bunlardan bağış alabilir, Teşvik alabilir, Fonlardan yararlanabilir, bunlara yardımda bulunabilir.
Dostluk ve mesleki dayanışma ilişkileri kurabilir. İş Dünyasına nitelikli iş gücü kazandırmak amacı ile Lise, Üniversite veya dengi okullarda okuyan veya mezun olmuş katılımcıların iş dünyasına daha adapte olmuş bireyler olabilmesi için , teorik ve pratik ders vermek amacı ile Kurs, Mesleki Eğitim Kurumu, Dershane, Akademi vb. kurabilir ve işletebilir. Üye, şirket ve işadamlarının Ticari ve sosyal faaliyetlerini daha etkin ve güçlü kılmak adına özel ve kamu kurumlarında her türlü faaliyette ve lobi çalışmasında bulunabilir. Üyelerine mesleki bilgi ve kendi aralarında iletişim sağlamak amacına yönelik olarak bülten, dergi, gazete basabilir, radyo ve TV yayın organları ve teşebbüsleri kurabilir.
Derneğin faaliyetleri herhangi bir şekilde belirli bir yöre ve kitle ile sınırlı olmayıp herkesin faydalanmasına açık bulunmaktadır.
Dernek Üyeliği :
Madde 04: Derneğin dört  türlü üyesi vardır;
Asil Üyelik: Dernekler yasasına göre derneğe üye olmaya engel hali bulunmayan, medeni hakları kullanma ehliyetine haiz, 22 yaşını bitirmiş, 55 yaşını geçmemiş, T.C. tabiyetli, derneğin amacını benimsemiş özel kişiler derneğe üye olabilirler. Derneğe üye olabilmek için kişilerin Ticari-Sınai faaliyetlerde bulunan veya bu faaliyetleri gösteren şirket ortağı olmaları yahut topluma ve ekonomiye yön veren kuruluşlarda yönetici konumunda görev almaları gerekmektedir. Profesyonel yönetici olarak çalışan kişilerde diğer üyelik koşullarını taşımak kaydı ile dernek üyesi olabilirler. 
Ayrıca basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle mahkûm olmamak,
Türk Ceza Kanunu’nun 316 (suç için anlaşma), 317 (askeri komutanlıkların gaspı) ve 318’inci (halkı askerlikten soğutma) maddelerinde yazılı suçlardan biriyle mahkum olmamak veya suçun vasfı veya niteliği önemli olmaksızın 2 yıldan uzun süreli hapis cezasına mahkum olmamak şartı aranmaktadır.
Üyelik başvurusunda dernek asil üyelerinden en az ikisinin tavsiyesi gerekmektedir. Önerilen üye hakkında Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile 30 gün içinde karar alınır. Yabancıların derneğe üyeliği dernekler kanununa tabidir. Üyeliği uygun görülenler dernek tüzüğüne ait şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.
Fahri Üyelik: Dernek üyelerinden 55 yaşını dolduranların asil üyelikleri düşer, bu üyeler istemeleri halinde fahri üye olabilirler. Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur, sadece dernek toplantılarında görüş ve fikirlerini ifade ederler. Fahri üyeler aidat ödemezler. Ancak, Fahri üye olma yaşını dolduran dernek üyelerinin fahri üye olabilmeleri için geçmişe dönük aidat borçlarının olmaması gerekmektedir.
Onur Üyeliği: İlim ve iş alemine mensup kişilerden layık görünenlere, yönetim kurulu kararı ile onur üyeliği verilebilir. Onur üyeleri için ikamet şartı, yaş sınırı şartı ve T.C. vatandaşı olma şartı aranmaz. Onur üyeleri genel kurula ve müzakerelere iştirak edebilir, ancak oy kullanamazlar.
Akademik Üyelik : Üniversitelerde Öğretim Elemanı( Profosör,Doçent, Yard.Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Uzman, Araştırma Görevlisi vb.)  olarak görev yapan  kişilere Yönetim Kurulu Kararı ile Akademik Üyelik verilebilir. Akademik üyeler için T.C.vatandaşı olma şartı ve Yaş şartı aranmaz. Akademik Üyeler Genel Kurula iştirak edebilir ancak oy kullanamazlar. Yönetim Kurulu oy çokluğu ile Akademik Üyenin üyeliğini düşürebilir.
Fahri Üyeler, Onur Üyeleri  ve akademik üyeler Genel Kurulca seçilen dernek organları haricinde derneğin oluşturacağı tüm komite, kurul, konsey ve organlarda görev alabilirler.
 
 
 
Üyelikten ayrılma :
Madde 05: Üyeler, diledikleri zaman dernekten ayrılabilirler. Bu isteklerini, Yönetim Kuruluna bir yazı ile bildirmeleri ve birikmiş borçlarını ödemeleri gerekir.
 
Üyeliğe Son Verme :
Madde 06: Aşağıdaki hallerde üyenin dernek üyeliğinin sona erdirilmesi için Yönetim Kurulu tarafından karar alınır.
a) Dernek’in onur ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunan,
b) Üyelik onur ve saygınlığı ile bağdaşmayacak harekette bulunan,
c) Toplum yaşamının gerektirdiği görgü kuralları dışına çıkan,
d) Dernek kurulları, yönetimi veya üyeleri hakkında küçük düşürücü, zan altında bırakacak mesnetsiz, söyleyiş ve davranışta bulunan,
e) Kanunlara ve dernek tüzüğüne aykırı veya amaca zarar verici hareket edenler,
f) Yüz kızartıcı veya ağır cezayı gerektiren bir fiilden dolayı mahkum oldukları sabit olanlar,
g) Üye olma koşullarından herhangi birini geçici veya sürekli olarak kaybedenler,
h) Aidatını Yönetim Kurulunun yazılı talebi olmasına rağmen, tebliğden itibaren 15 gün içinde mazeretsiz olarak ödemeyenlerin üyeliği Yönetim Kurulu Kararı ile düşürülür.
ı) Aralıklı veya sıralı toplamda 12 aylık birikmiş aidat borcu olanların üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile düşürülür ve kayıtlar silinir.
 
 “a-b-c-d-e-f-g-”   bendlerine  göre  dernekten ilişiğinin kesilmesi gereken üyenin durumunu Yönetim Kurulu Haysiyet Divanı ile istişare eder ve üyeden üyelikten çıkarılma gerekçesi ile ilgili olarak savunması istenir. Tebliğden sonraki ilk Yönetim Kurulu toplantısında  ilgili üyenin iştirak etmesi halinde  savunması dinlenir üyeliğe son verilip verilmeyeceği karara bağlanır. Savunma vermemesi veya toplantıya iştirak etmemesi durumunda Yönetim Kurulu kararı ile üyeliği düşürülür.
 
 “h”  ve "ı" bendine göre dernekten çıkarılanların Yönetim Kurulu kararı ile tekrar kayıtları yapılabilir. Bu durumda, üyelik prosedürü en baştan başlatılır ve ilgili eski üyelerin üyelikten çıkarılma nedenleri olan birikmiş aylık aidat ve giriş aidat borçları kendilerinden tahsil edilir. Ayrıca bahsi geçen vasıftaki eski üyelerin üye giriş aidatını da tekrar ödemeleri zorunludur.  
Dernekten çıkan ve çıkarılanlar derneğe yaptıkları yardım ve aidatı geri isteyemezler.
 
 
 
Derneğin Organları
Madde 07: Derneğin organları aşağıdaki gibidir.
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Haysiyet Divanı
e) Yüksek Danışma Konseyi
Genel Kurul :
Madde 08: Genel Kurul, dernek asil üyelerinden oluşan en yetkili kuruldur. Genel Kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurulun görev ve yetkileri:
- Dernek organlarının seçilmesi,
- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve bu kurulların ibra edilmesi,
- Hesapların incelenmesi, Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- Derneğin federasyona katılması ve ayrılması,
- Derneğin feshedilmesi,
- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması,
- Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen ve diğer görevlerin yerine getirilmesidir.
Genel Kurul Toplanma Şekli ve Zamanı
Madde 09:
Genel Kurul üç yılda bir  Mart ayı içerisinde olağan olarak toplanır. Ancak Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlı üyelerden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
Genel kurul toplantı gününden bir gün öncesine kadar aidat borçlarını ödemeyen üyeler Genel Kurul Toplantısına katılamazlar. Seçme ve seçilme haklarını kaybederler. Fahri Üyeler, Onur Üyeleri ve Akademik Üyeler Genel Kurula katılabilir ancak oy kullanamazlar. Dilek ve temennilerde bulunabilirler.
 
Gündem :
Madde 10: Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırır.
Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı Yeter Sayısı :
Madde 11: Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda yeterli çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
Kongre Divanı :
Madde 12: Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasında imza ederek toplantı yerine giderler. Kongre Dernek Başkanı tarafından açılır. Ve toplantı yeter sayısının bulunduğunun anlaşılması üzerine üyeler arasından bir başkan ve iki katip seçilerek "Kongre Divanı" oluşturulur.
Toplantı yönetimi Kongre Başkanı'na aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir.
Genel Kurul Oy Kullanma, Karar Alma Usul ve şekilleri
Madde 13: Oylar gizli ve açık olarak kullanılır. Gizli oylar Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya pusulaların üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş ve içi boş bir kaba atılması ile toplanır oy verme işleminin bitiminden sonra açık doküman yapılarak belirlenir. Yönetim ve Denetim Kurulları ile ilgili oylamalar dışındaki oylamalar açık oyla yapılır. Oylamalarda, Genel Kurula katılanların yarıdan bir fazlasının oyuyla kararlar alınır.
 
Yönetim Kurulu :
Madde 14: Yönetim Kurulu, Genel Kurulun, Dernek üyeleri arasından üç yıl için gizli oyla seçeceği en az yedi en çok on bir asıl ve en az yedi en çok on bir yedek üyeden meydana gelir. Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu ilk toplantıda kendi arasında açık oyla bir başkan, en fazla iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman  seçer. Diğerleri Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilir. Derneği başkan temsil eder. Yönetim Kurulu en az ayda bir defa olağan olarak toplanır. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Geçerli özrü olmaksızın üç toplantıya katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer, yerine ilk yedek üye alınır. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
b) Gerekli olduğu takdirde çalışma ve usul tarzını tanzim maksadıyla bir yönetmelik yapmak,
c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
d) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğe kabulü halinde bunları on gün mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
e) Dernek tüzüğü ve ilgili mevzuatlarda belirtilen diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 
Denetleme Kurulu :
Madde 15: Denetleme Kurulu, üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Bu kurul denetleme görevini, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usule göre bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunar.
 
Haysiyet Divanı :
Madde 16: Haysiyet Divanı, Genel Kurulunca Dernek üyeleri arasında üç asil, üç yedek olmak üzere seçilir. Haysiyet Divanı, Dernek Tüzüğüne, amaçlarına, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı fiil ve davranışlarda bulunan veya derneğe kayıtlı asil üyelerin en az 1/10’inin yazılı dilekçesi ile hakkında şikayet olan üyelerin durumlarını inceleyerek, uyarı cezası veya bir yılı aşmak üzere geçici üyelikten çıkarma cezası ya da sürekli üyelikten çıkarılma cezası verebilir.
Şikayet dilekçelerinin şikayet olunan üyeye ibrası zorunlu değildir.
Yüksek Danışma Konseyi :
Madde 17: Yüksek Danışma Konseyi, Derneğin en yüksek istişare organıdır. Konsey, dernekte Yönetim Kurulu Başkanlığı yapıp, dönemi biten başkanlardan oluşur. Konsey ilk toplantısında kendine bir başkan, bir başkan yardımcısı seçer. Konsey yılda en az iki defa konsey başkanının daveti ile ve tam üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanarak konuları müzakere eder ve toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun oyu ile karara bağlar, konsey kararları istişari nitelikte olup, yönetim kurulunu bağlamaz.
Yüksek Danışma Konseyi toplantılarına gündemin özelliğine göre sanayi, ticaret ve tarım ve diğer iş ve sanayi kollarında çalışan yasal kuruluşlar, dernek ve vakıflar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri yöneticileri ve üniversite öğretim üyeleri, görüş teatisinde bulunmak üzere, Konsey Başkanlığınca devamlı ve geçici olarak davet edilebilirler. Bu kişiler, Konseyin oylamalarına katılamazlar.
Konseyin başlıca görevleri :
a) Türk sanayi ve iş hayatının genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak,
b) Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak,
c) Dernek çalışmalarını amaçlarına uygunluk ve neticeyi almadaki etkinlikleri bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmektedir.
Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi :
Madde 18: Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içerisinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, yönetim ve denetim kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeler, yönetmelikte belirtilen Genel Kurul Sonuç Bildiriminin şekli, içeriği ve diğer belgeler ile dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
 
Derneğin Gelir Kaynakları :
Madde 19: Derneğin gelirleri şunlardır:
a) Giriş ve üye aidatı.
b) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenecek yemekli toplantı, piyango, balo, konser, çeşitli yarışmalar ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
c) Bağış ve yardımlar,
d) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak gelirler,
Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması, İçişleri Bakanlığı'nın izni ile olur.
Üyeler girişte, giriş aidatı ve yılda, Genel Kurulun belirleyeceği miktarda, üye aidatı öderler. Giriş aidatı ve yıllık aidatlar her yıl günün ekonomik koşullarına göre genel kurulca tesbit edilir. Dernek, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.
Dernekçe Tutulacak Defterler:
Madde 20: Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar;
1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
Tüm bu defterlerin noterden tasdik edilmesi zorunludur.
 
Gelir ve Giderlere Usul :
Madde 21: Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarla gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalma üzere, beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi, Basımevlerinde bastırılır. Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri Dernek Yönetim Kurulu bir karar ile belirtir ve bu karar o yerin mülki amirliğine tescil ettirilir.
Dernek adına gazete dergi ve basılı eserleri vererek bunlar karşılığında para ve başlıca yardım toplamak yasaktır.
 
 
Taşınmaz Mal Edinme :
Madde 22: Dernek amacını gerçekleştirmek için bağış veya satın alma yoluyla, taşınmaz mal edinebilir ve bunları satabilir. Hibe ve terk edebilir. Kamu yararına çalışma kararı almadan, ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanaklardan başka taşınmaz mala sahip olamaz. Taşınmaz mal edinmek amacı ile banka veya finans kuruluşlarından kredi alabilir.
Derneğin edindiği taşınmazlar, tapuya tescilinden itibaren 30 gün içinde, dernekler yönetmeliği gereği Taşınmaz Mal Bildirimi doldurulmak sureti ile elektronik ortamda mahallin mülki idare amirliğine bildirilir.
Derneğin Sandık Kurması :
Madde 23: Yürürlükte olan dernekler kanununa aykırı olmamak kaydı ile kanunda belirtilen amaç ve şartlara uygun yardım sandığı kurulabilir.
Lokal Açma :
Madde 24: Dernek merkezinin bulunduğu yerde mahallin en büyük mülki amirinden izin almak ve kanunlara aykırı olmamak şartları ile bir lokal açabilir ve işletebilir.
Derneğin İç Denetim şekilleri :
Madde 25: Derneğin iç denetimi, dernekler yasası ve dernekler tüzüğüne göre, Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilebilir. Derneğin amacına ulaşması için bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ile dayanışmanın sağlanması, üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirlenen çalışma planının ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için Denetim Kurulunun tetkiklerine esas teşkil etmek üzere, Genel Kurulun onayı ile iç denetim yönetmelikleri çıkarılabilir.
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiyesi :
Madde 26: Genel Kurulun, derneğin feshine karar alabilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip dernek üyelerinin (temsilci üyeler dahil) en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanmaması halinde, usulüne uygun olarak ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınması gereklidir.
Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
Fesih halinde derneğin menkul ve gayri menkul malları, ADANA Sanayi ve Ticaret Odası'na devir edilir.
Tasfiye ve intikal, hükümet komiseri maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır.
 
Derneğin Borçlanma Usulleri
 
Madde 27: Söz konusu cari yıla ait bütçenin yarısı kadar borçlanma yetkisi Yönetim Kurulundadır. Miktar aşımı Genel Kurul yetkisindedir.
 
 
Tüzük Değişikliği
 
Madde 28: Genel Kurul Tüzük Değişikliğinde kayıtlı üyelerin 2/3’ü ile toplanır, kararlar da toplantıya katılanların 2/3’ü ile alınır. Çoğunluk sağlanamayıp erteleme durumunda ikinci toplantıda yeterli çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının toplamının 2 katından az olamaz ve kararlar katılan üyelerin 2/3’ü ile alınır.
 
Derneğin Kurucu Üyeleri
Madde 29:
 
 
ADI-SOYADI                   BABA ADI           D.TARİHİ          UYRUĞU             MESLEĞİ
_________________   _________      ___________    _________        ___________
1.İlhami GÜNSEL             İHSAN                   1968                   T.C                  İşletmeci    
2. İbrahim İNAN               REŞİT                    1964                   T.C.                 End.Mühendisi
3. Nilgün ERGENE            KAZIM                   1964                   T.C.                 İşletmeci
4. Ö.Faruk DELİKANLI     HAKKI                   1965                   T.C.                Kamu.Yön.
5. Hakkı AKBAŞ                M.ERDOĞAN          1966                  T.C.                 Mimar
6. Hülya DEMİRYÜREK    EKREM                   1968                  T.C.                 Avukat
7. Cengiz BULUR              HALİL                     1964                  T.C.                 İşletmeci
8. Rafet BALKAROĞLU    BEDRİ                     1962                  T.C.                 Ekonomist
9. Hasan YAMAN              MEHMET                 1962                  T.C.                 Diş Hekimi
10. Hüseyin ERGENE       GAFUR                     1964                 T.C                  Avukat
11. Ayhan ŞENBAYRAK   H.FEHMİ                  1965                 T.C                  İşletmeci
12. Erhan ÇAYIRGAN      ALİ                           1963                  T.C                 İşletmeci
13. Remzi ERZİN             EROL                         1967                  T.C.                 Ekonomist
14. Tuncay COŞKUN        CAVİT                       1966                  T.C.                  Ekonomist
15. Yusuf YURTAN           MEHMET                   1966                  T.C.                  Mak.Müh.
16. Osman BAŞOĞLU       YÜKSEL                    1967                  T.C.                  İşletmeci
17. Ayşe DERİNÖZ           M.NEDİM                  1965                  T.C.                 İşletmeci
 
 
KURUCU YÖNETİM KURULU
 
1. İlhami GÜNSEL              Başkan
2. İbrahim İNAN                Başkan Yardımcısı
3. Nilgün ERGENE              Genel Sekreter
4. Ö.Faruk DELİKANLI       Genel Sayman
5. Hakkı AKBAŞ                  Genel Sekr.Yard.
6. Hülya DEMİRYÜREK      Üye
7. Cengiz BULUR                Üye
 
 
Tüzükte Açık Hüküm  Bulunmayan Haller
 
Madde 30: Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda yürürlükteki Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun hükümleri uygulanır. 11.05.2016
 
 
 
Ömer Faruk SAKARYA               Kazım TOSUN           Hakan BURÇ               Rafet MİLLİ
Başkan                                        Başkan Yard.            Başkan Yard.              Genel Sekreter
 
 
 
 
 
Gökalp SOFUOĞLU                    Z.Efsun TEKYETEN        Ömer ERTUĞRUL   Ceyhun BASKIN
Sayman                                      Yön. Kur. Üyesi             Yön. Kur. Üyesi       Yön. Kur. Üyesi       
 
 
 
                                                     Özer Canbulan
                                                     Yön. Kur. Üyesi